Diller

Ders İçerikleri (Türkçe)

1. YIL GÜZ

İDE 101 İNGİLİZ EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI I

Giriş niteliğindeki bu ders, Anglo-Saxon döneminden on yedinci yüzyıla kadarki İngiliz Edebiyatının temel noktalarını öğrencilere tanıtır. Dersin amacı, toplumsal, politik, kültürel arka plana dayandırılarak İngiliz Edebiyatının kronolojik olarak incelenmesidir. Temel vurgu, İngiliz edebiyatının edebi süreci olacaktır. On yedinci yüzyıla kadarki belirli dönemler farklı edebi tür ve temel yazarlar çerçevesinde işlenecektir. Ders genel olarak, Eski İngiliz Edebiyatı, Orta İngilizce Dönemi, Chaucer, Rönesans ve Elizabeth dönemlerinden eser ve yazarları kapsayacaktır.

İDE 103 MİTOLOJİ

Bu ders, kültürün temel yapı taşları olarak Batı mit ve efsanelerindeki belli başlı kavramlara bir giriş sunmaktadır. Meşhur masallarla birlikte, özellikle İngiliz kültüründeki mitlerin ortaya çıkışını çözümleyerek bunlardaki benzerliklerle tekrarlanan tema ve motifler incelenir. Dersin öncelikli amacı öğrencilere, İngiliz Edebiyatı’nın muhtelif eserlerinde var olan farklı mitik ve İncil’e dair göndermeleri bulabilmelerini sağlayacak bir altyapı vermektir. Öğrencilere, İskandinav, Yunan, Roma, Kelt mitolojisi ve İncil’den önemli birkaç metin sunulmasının yanı sıra, onların ilk örneksel eleştiriyle de tanışıklığı sağlanır.

İDE 105 AKADEMİK DÜŞÜNME VE YAZMA   

Bu ders, yazma becerisi ile ilgili genel stratejileri içermektedir. Öğrencilere akademik yazma bilinci kazandırılması ve akran/öğretmen dönütü yoluyla onların yazma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Akademik yazının temelleri üzerinde durulan bu derste, öğrencilere açıklayıcı ve tartışma yazısı biçimleri öğretilecek, bağımsız öğrenme bilincinin oluşturulması için gerekli yollar üzerinde durulacaktır.

İDE 107 METİN ÇÖZÜMLEME I

Bu ders, çeşitli metin türlerinde anlam oluşturulurken dilin farklı kullanım biçimlerini çözümlemeyi amaçlamaktadır. Derste, öğrencilere metinlerin çözümlemesinde kullanılan çeşitli yaklaşımlar ve teknikler tanıtılmaktadır. Böylece öğrencilerin metin çözümleme, edebi eleştiri, biçembilim ve derlem dilbilim gibi alanlara tanışıklık kazanmaları sağlanmaktadır.

İDE 109 EDEBİ TÜRLER VE AKIMLAR I 

Bu ders, temel edebi kavramları, türleri ve akımları tanıtmayı ve edebi eserleri türleri ve bağlı oldukları akımlar çerçevesinde yorumlamayı amaçlamaktadır. Temel edebi kavramlar, türler ve akımlar kronolojik sıra ile İngiliz Edebiyatından örneklerle tartışılacaktır. Bu derste özellikle, Klasizm, Rönesans ve Klasik Hümanizm, Aydınlanma Çağı ve Neo-Klasizm ve Romantizm ele alınacaktır.

İDE 111 İNGİLİZ KÜLTÜRÜ VE TARİHİ I

Bu dersin temel amacı, öğrencilere Britanya’nın kültürel ve tarihi süreçleri hakkında geniş bilgi vermektir. Derste, Britanya’nın Anglo-Saxon döneminden on yedinci yüzyıla kadarki kültürel ve tarihi dönemi kapsanacaktır. Ağırlık noktası, Britanya’nın çeşitli tarihi dönemlerinin toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik boyutları üzerine olacaktır. Böylece, Britanya kültürü ve tarihi hakkında edinilen toplumsal ve tarihi altyapı, öğrencilerin İngiliz toplumu üzerine fikir sahibi olmalarını sağlayacaktır.

İDE 113 EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I

Bu ders, öğrencilere eğitim alanında kullanılan başlıca bilgi ve iletişim teknolojilerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Dersin temel konuları arasında bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili temel kavramlar, öğretim stratejileri, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, çoklu ortam kaynakları, bilgisayar temelli gereçler gibi), eğitim yazılımlarının incelenmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri ve öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar yer almaktadır.    

ENF 101 TEMEL BİL. KUL. TEK.

TRD 109 TÜRK DİLİ

 

1. YIL BAHAR

İDE 102 İNGİLİZ EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI II

İngiliz Edebiyatı üzerine olan bu ders, şiir, düzyazı ve drama alanlarından seçme metinlerle Restorasyon döneminden yirminci yüzyılın başına kadarki dönemi kapsamaktadır. Dersin temel amacı, İngiliz Edebiyatının önde gelen yazarlarını kronolojik olarak tanıtmaktır. Ders temelde, İngiliz Edebiyatının belirli dönemleri üzerine ders hocasının vereceği konular ve öğrencilerin seçme yazar ve eserler üzerine yapacağı sunumlar üzerine şekillenmiştir. Dersin sonunda, öğrenciler Restorasyon, Aydınlanma, Romantizm, Sanayileşme ve Modernizm gibi kavramlar üzerinde ayrıntılı bilgi sahibi olacaklardır.

İDE 104 KLASİK EDEBİYAT

Bu ders, Batı edebiyat geleneğini şekillendiren antik dünyaya ait Yunan ve diğer edebiyatlardaki belli başlı eserleri inceler. Antik Yunan’dan seçilen klasik oyunlar çalışılacaktır.  Dersin birincil amacı, hem Batı kültürel mirasının gelişimini anlamak, hem de önemli edebi biçimlerin evrimini kavratmaktır. Öğrencilerin mitik göndermeleri anlamaları, trajedi ve komediyi tanımlayabilmeleri ve dramanın kökeniyle ilgili bilgileri aktarabilmeleri beklenir.

İDE 106 ÇALIŞMA BECERİLERİ VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ       

Bu ders, öğrencilerin araştırma dili, etiği ve yaklaşımlarının eleştirel bir bakış açısı ile incelenerek araştırma alanında genel bilgi edinmelerine olanak sağlamaktadır. Ders, araştırma dili, araştırma etiği ilkeleri ve zorlukları ile nitel ve nicel araştırma yöntemlerinde başlıca unsurları tanıtmayı amaçlamaktadır. Kuramsal bilgileri kullanarak, öğrenciler ilgi alanlarına dönük eleştirel alanyazın taraması, problem tanımlama, örneklem yöntemleri, nitel ve nicel araştırma deseni, veri toplama yöntemleri, alıntı ve atıf kuralları kullanılarak araştırma raporu yazma gibi konuları inceleyeceklerdir.

İDE 108 METİN ÇÖZÜMLEME II

Metin çözümleme I dersinin devamı niteliğinde olan bu ders, öğrencilerin edindiği bilgilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Öğrenciler temel kavramlar ışığında metin analizi yapabilecekler, bir metni oluşturan öğeler üzerine analiz yapabilme becerilerini geliştireceklerdir. “metin” kavramı, öncelikle kısa paragraflar daha sonra öyküler üzerinden söylem ve biçem açısından incelenecektir.

İDE 110 EDEBİ TÜRLER VE AKIMLAR II

Bu ders, önceki yarıyılın devamı niteliğindedir. Genel vurgu, on dokuzuncu yüzyıldan günümüze kadar olan süreçteki edebi akımlar üzerinedir. Bu derste, Gerçekçilik, Doğalcılık, Sembolizm, İzlenimcilik, Dışavurumculuk ve Gerçeküstücülük akımları belirli edebi türler ile ele alınacaktır. Bu bağlamda, seçme eserlerin yapısal, anlatımsal ve kavramsal analizi yapılacaktır. Modernizm ve Postmodernizm felsefi, sosyolojik ve tarihsel çerçeve içinde ele alınacaktır. Dersin sonunda, öğrencilerin İngiliz Edebiyatından muhtelif metinleri edebi türlerine ve akımlarına göre çözümlemeleri ve yorumlamaları beklenmektedir.

İDE 112 İNGİLİZ KÜLTÜRÜ VE TARİHİ II

Bu ders, Britanya toplumunun on yedinci yüzyıldan günümüze kadar olan süreçteki kültürel ve tarihi gelişimini ele almaktadır. Öğrencilere İngiliz kültürü ve onun tarihi kökenleri üzerine geniş bir bakış açısı sunulacaktır.  Dersin sonunda,  öğrenciler Britanya’daki kültürel ve tarihi sürecin gelişimi üzerine yorumda bulunabilecektir. Temel başlıklar İmparatorluk, İmparatorluğun dağılması, insan hakları hareketleri, sanayileşme, liberalizm, dünya savaşları, çokkültürcülük, göç ve pop-kültürüdür.

İDE 113 EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I

Eğitimde Bilgi ve İletişim teknolojileri I dersinin devamı olarak planlanan bu derste öğrencilerin teknolojik araçların eğitimde kullanımı ile ilgili kapsamlı bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Özellikle dil öğretiminde internet uygulamalarının üzerinde durulan bu dersin temel konularını,  mevcut internet araçları yoluyla ders tasarımı, ders yönetim sistemlerinin etkin biçimde kullanımı ve değerlendirilmesi, sosyal ağların dil öğretimine uyarlanması, çevrimiçi öğrenme ve internet tabanlı dil öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi gibi konular oluşturmaktadır.

ENF 101 TEMEL BİL. KUL. TEK.        

TRD 110 TÜRK DİLİ        

 

2. YIL GÜZ

İDE 201 DİLBİLİME GİRİŞ

Bu ders dilbilim alanının ve dil incelemelerinin genel olarak tanıtımını içermektedir. Dilbilimin temel kavramları, dilin değişimi ve nasıl öğrenildiği dersin konuları arasındadır. Ayrıca dilbilimin alt alanları olan sözcükbilim, anlambilim, biçembilim, edimbilim ve sesbilim gibi alanlara dönük temel bilgiler verilecektir.  

İDE 203 ÇEVİRİBİLİM ÇALIŞMALARI I      

Bu dersin amacı öğrencilerin çeviri kavramlarına aşinalığını sağlayarak çeviribilim ile ilgili altyapıyı sunmaktır. Derslerde, çeviriye yönelik farklı yaklaşımların yanı sıra, temel çeviribilim teorileri işlenecektir. Ayrıca çevirinin kısa bir tarihçesi de bu dersin işlenişi içerisinde yer almaktadır. Kültürün çeviri edimindeki yeri ve önemi belirlenecek, edebi ve edebi olmayan metin türlerinin çeviri süreçleri kıyaslanacak, çeviriye kuramsal bir açıdan yaklaşılarak çeviri süreci ile ilgili bilinç artırılacaktır. Öğrenciye çeviri kuram ve uygulamasını bütünleştirme olanağı sağlanacaktır.

İDE 205 AMERİKAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI I

Bu derste, Amerikan Doğalcılığının ortaya çıkışındaki etmenler, ülkenin kültürel ve tarihi ortamı aracılığıyla ve Gerçekçilik akımıyla ilişkilendirilir. Stephen Crane, Theodore Dreiser ve John Steinbeck gibi önemli Amerikan Doğalcı yazarlar ve seçme eserleri incelenecektir. Amerikan Gerçekçiliği ve Doğalcılığı, öykü, şiir ve roman bölümleri eşliğinde çalışılacaktır. Ayrıca Ernest Hemingway, William Faulkner, Saul Bellow ve diğer bazı yazarların eserleriyle, ‘özgürlük’, ‘Batı’ ve ‘Başarı Düşü’ gibi Amerikan mitlerine de dikkat çekilecektir. 

İDE 207 ANLATIBİLİM  I

Bu ders temel olarak edebi anlatı tekniklerinin derinlemesine çözümlenmesini amaçlamaktadır.  Derste öncelikle anlatıcı, okuyucu, betimleme, odaklanma, zaman, uzam, olay örgüsü ve anlatım teknikleri gibi yazınsal söylemin bileşenleri ele alınacaktır. Roland Barthes, A. J. Greimas ve Gerard Genette gibi kuramcılara değinilecek, anlatıbilimsel kavramların verilmesinin ve kuramsal altyapının sağlanmasının ardından anlatı türü olarak öncelikle masala odaklanılacaktır. Bu bağlamda masal çözümleme türleri, masal anlatılarının iletişim şeması ve anlatıcı türleri belirli masallardaki yansımaları ile değerlendirilecektir.

İDE 209 İNGİLİZ ROMANINA GİRİŞ

Bu giriş dersi öncelikle öğrencilere romanın öğelerini tanıtmayı amaçlamaktadır. On sekizinci yüzyılda İngiltere’de romanın yükselişi temel odak noktasıdır. İngiliz romanının tarihi gelişimi kuramsal bilgi verilerek anlatılacak, roman türünün İngiliz Edebiyatındaki gelişimi hakkında geniş bilgi sunulacaktır. Romanın, romans, kısa öykü ve epik gibi kendinden önceki türlerden farklı olan öğeleri tartışılacaktır. Bu bağlamda, on sekizinci yüzyıl romanının teknikleri, biçimleri ve temel örnekleri verilecektir. 

İDE 211 ORTAÇAĞ İNGİLİZ EDEBİYATI

Bu derste Ortaçağ dönemi İngiliz edebiyatının önemli isim ve eserleri ele alınacaktır. Bu bağlamda, romans, şiir, lirik, epik gibi türler üzerinde durulacaktır. Ortaçağ edebiyat geleneği alegori, şövalyelik ruhu, zaman-mekan algısı, aliterasyon geleneği gibi unsurlarla bağlantısı içinde ele alınacaktır.

İDE 213 İKİNCİ YABANCI DİL (ALMANCA)

İDE 215 İKİNCİ YABANCI DİL (FRANSIZCA)

AİT 209 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ

 

2. YIL BAHAR

İDE 202 DİLBİLİM

Güncel dilbilim incelemelerinin yapıldığı bu derste, Dilbilime Giriş dersinde çalışılan konuların geliştirilmesi ve ayrıntılı biçimde öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dil edinimi ve dil edinimine dair farklı yaklaşımlar dersin temel konuları arasındadır. Ayrıca, dilbilim ile bağlantılı disiplinler ve kuramlar üzerinde durulacaktır. İlgili konuların bazılarını dil ve beyin, psiko-dilbilim, bilişsel dilbilim, toplumdilbilim ve bilgisayar dilbilim oluşturmaktadır. 

İDE 204 ÇEVİRİBİLİM ÇALIŞMALARI II

Dersin amacı öğrencilere metin türlerinin yanı sıra, çevrilecek metne yaklaşma yöntemlerini belirlemektir. Dersler süresince öğrencilere çeşitli türden metinler verilerek, terim çalışmasının ardından bireysel ve grup çalışması şeklinde çeviri yapmaları beklenecek, sonrasında çeviriler sınıf ortamında tartışılacaktır. Öğrencinin, çeviri ediminin güçlükleri ve çevirmen sorumluluklarının farkına varması amaçlanmaktadır. Kültürün, çeviri edimindeki yeri ve önemi belirlenerek edebi ve edebi olmayan metin türlerinin çeviri süreçleri kıyaslanacaktır.

İDE 206 AMERİKAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI II

Bu derste, Amerikan Romantizminin ortaya çıkışındaki etmenler ülkenin kültürel ve tarihi ortamı aracılığıyla incelenir ve Avrupa ve Amerikan Romantizmi karşılaştırılır. R. W. Emerson, H. D. Thoreau ve N. Hawthorne gibi önemli Amerikan Romantik yazarlar ve seçme eserleri incelenecektir. Amerikan Gerçekçiliği ve Doğalcılığı, öykü, şiir ve roman bölümleri eşliğinde çalışılacaktır. Derste ayrıca, ‘özgürlük’, ‘Batı’ ve ‘Başarı Düşü’ gibi Amerikan mitlerine de dikkat çekilecektir. 

İDE 208 ANLATIBİLİM II

Anlatıbilim I dersinin devamı niteliğinde olan bu ders anlatı tekniklerini roman çözümlemesi üzerinden ele alacaktır. Roman çözümleme türleri, romanda anlatıcı türleri, anlatısal bakış açıları, anlatıda zaman ve uzam ve eyleyenler şeması gibi kavramlar bu bağlamda incelenecektir. Anlatı öğelerinin bir anlatının algılanmasındaki etkileri üzerinde durulacaktır. Dersin sonunda öğrencilerin örnek bir roman çözümlemesi ile bir anlatıyı sistematik olarak değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır.

İDE 210 ON DOKUZUNCU YÜZYIL İNGİLİZ ROMANI

Bu ders, on dokuzuncu yüzyıl İngiliz romanını tanıtmayı amaçlamaktadır. Özellikle İngiliz romanının Victoryan dönemindeki toplumsal, kültürel, ekonomik ve edebi değişimlerine vurgu yapılacaktır. Brontë kardeşler, Charles Dickens, George Eliot, William M. Thackeray, Elizabeth Gaskell, Thomas Hardy ve Oscar Wilde gibi önde gelen yazarlar analitik bir okuma ile verilecektir. Erken Victoryan döneminin ahlaki kaygısı ve geç Victoryan döneminin estetik kaygısı ele alınacaktır. Romanlar bağlı oldukları edebi akımlar ve toplumsal ve felsefi yaklaşımlar çerçevesinde incelenecektir. Bu dersin sonunda öğrenciler romanları geniş bir bakış açısından yorumlayabileceklerdir.

İDE 212 RÖNESANS İNGİLİZ EDEBİYATI

Bu ders genel olarak Rönesans ruhunu öğrencilere tanıtma ile başlayacaktır. Hem Rönesans hareketinin toplumsal ve kültürel arka planı hem de Rönesans edebiyatının temel noktaları ele alınacaktır. Bu hareketin Avrupa medeniyetindeki yansımaları incelenecektir. Öğrenciler İngiliz Rönesansı’nın, özellikle Rönesans İngiliz dramasının, Elizabethan-Jacobean dönemi draması ve düzyazısının ve Rönesans’tan Metafizik şiire uzanan şiir anlayışının temel örnekleri hakkında geniş bilgiye sahip olacaklardır. Bu derste ayrıca Commonwealth ve Restorasyon dönemine değinilecektir.

İDE 214 İKİNCİ YABANCI DİL (ALMANCA)    

İDE 216 İKİNCİ YABANCI DİL (FRANSIZCA)

AİT 210 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ

 

3. YIL GÜZ

İDE 301 UYGULAMALI DİLBİLİM I

Bu derste, uygulamalı dilbilimin genel çerçevesi betimlenerek, temel kavramlar ve ilgili alan yazını tanıtılmaktadır. Dilbilim kuramlarının birinci ve ikinci dil edinimi konularına ve dilin toplumsal bağlamda kullanımına uygulanması vurgulanmaktadır. Dilin doğası üzerine tanımlama ve çözümleme yapmak, eğitim alanında dil kullanımı, nasıl öğrenildiği, öğretildiği ve değerlendirildiği gibi konularda temel düzeyde bilgi sağlanır.  Uygulamalı Dilbilim I dersi ayrıca dilbilim çalışmalarında izlenecek yöntem ve çalışma planlarını geliştirmede öğrencilere yol göstermeyi amaçlar.  

İDE 303 EDEBİ ÇEVİRİ I

Bu dersin amacı öğrencilere edebi çeviri ile ilgili ayrıntılı bilgi sunarak algılarını genişletmektir.  Derste, eşdeğerlik, çevirmenin görünmezliği gibi edebi çeviri yaklaşımları ve kültürün edebi çevirideki yeri işlenecektir. Metinlerin yapısal özellikleri ve yazarın üslubu üzerinde durulacaktır. Öğrenciler edebi eser ve edebi eser çevirileri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacak, edebi eser çevirirken karşılaşılan sorunları tespit etme ve çözme yetisi edineceklerdir.

İDE 305 AMERİKAN ROMANI I

Bu ders, Amerikan romanının çıkışından 20. Yüzyıla kadar geçirdiği evreleri inceler. Nathaniel Hawthorne ile Herman Melville gibi romantik yazarların romanlarıyla Gerçekçi akım temsilcilerinden Mark Twain ve Henry James’in romanları ele alınır. Amerikan topraklarında Amerikan karakterini betimleyen özellikler anlatılır.

İDE 307 SHAKESPEARE I

Bu ders öncelikle, öğrencilere Shakespeare’in yetişmiş olduğu Elizabeth döneminin toplumsal, politik, tarihi ve ekonomik özelliklerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Elizabeth döneminin özellikleri Shakespeare’in eserleri ile ilintili olarak incelenecektir. Derste temel nokta Shakespeare’in komedileri, romansları ve problematik oyunlarıdır. Bu oyunların yanı sıra yazarın soneleri üzerine genel bir vurgu yapılacaktır.

İDE 309 MODERN İNGİLİZ ROMANI I (1950 öncesi)

Bu ders öğrencilere 20.yüzyıl İngiliz romanından seçme eserleri tanıtacaktır. Temel vurgu yirminci yüzyılın ilk yarısı üzerinedir. On dokuzuncu ve yirminci yüzyıl arasındaki geçiş dönemi ve bu dönemin Henry James ve Joseph Conrad gibi yazarları da ele alınacaktır. Yirminci yüzyıl ile birlikte, Viktoryan dönemi, Doğalcılık ve Modernist hareket de vurgulanacaktır. Öğrencilere Modernizm’in kuramsal arka planı ve 20.yüzyılda İngiliz Edebiyatındaki yansımaları verilecektir. Seçme romanlar, belirli 20.yüzyıl akımları ve anlatım teknikleri çerçevesinde incelenecektir.

İDE 311 İNGİLİZ ŞİİRİNE GİRİŞ

Bu ders, öğrencilere şiir dilini tanıtmayı amaçlamaktadır; şiirsel anlatım, eğretileme, imgelem, alegori, benzetme, paradoks, ironi (tersinleme) gibi kavramlar tanıtılacaktır. Ders, temel olarak yorumlama üzerine sınıf içi tartışmalar eşliğinde işlenecektir. Seçme şiirler şiirsel dil, anlam, biçem ve fikir çerçevesinde incelenecektir. Derste öğrencilere on yedinci yüzyıl İngiliz metafizik şiiri ve on sekizinci yüzyıl Neo-klasik şiiri tanıtılacaktır. John Donne, Andrew Marvell ve Metafizik şiir, John Milton ve yansımaları, Alexander Pope ve hiciv geleneği bu ders içinde verilecektir.

İDE 313 İKİNCİ YABANCI DİL (ALMANCA)

İDE 315 İKİNCİ YABANCI DİL (FRANSIZCA)

 

3. YIL BAHAR

İDE 302 UYGULAMALI DİLBİLİM II 

Uygulamalı Dilbilim I dersinin devamı niteliğindeki bu derste, dilbilim ve yabancı dil öğretimi ilişkilendirilerek öğrencilere alana ilişkin kapsamlı bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. Ders özellikle Uygulamalı Dilbilimin temel alanlarından olan Dil Öğretimi, İngilizce Öğretiminin kuramsal artalanları ve alanyazında önemli yeri olan dil öğretim yöntemlerini kapsamaktadır. Dersin temel konularını, dil becerileri öğretiminde kuramsal bilgi ve uygulamalar, İngilizce öğretiminde ölçme ve değerlendirme, aradil çözümlemesi, uygulamalı dilbilimde teknoloji kullanımı ve öğrenici derlemleri oluşturmaktadır.

İDE 304 EDEBİ ÇEVİRİ II 

Bu dersin temel amacı edebi çeviri becerisi geliştirmektir. Derslerde öğrenciler bireysel olarak çeşitli yazarlardan paragraflar ve kısa metinler çevireceklerdir. Bu çevirilerin sınıf ortamında tartışılıp daha geniş bakış açısı kazanılması hedeflenmektedir.  Derste öğrenciler kuram ve uygulamayı bir araya getirerek edebi çeviri yetilerini geliştireceklerdir. Dersin sonunda öğrencilerin belirli edebi metin çevirileri konusunda fikir sahibi olup bu metinleri çevirebilecek yetkinliğe ulaşmaları amaçlanmaktadır.

İDE 306 AMERİKAN ROMANI II         

20. yüzyılın ilk yarısındaki Amerikan romanı, sosyo-politik, ekonomik ve kültürel açılardan incelenir. ‘Yeni Kadın’, ‘Harlem Rönesansı’, ‘Ekonomik Buhran’ gibi temel olgular bu döneme ait eserler okunurken açımlanır. Ek olarak, eserlerdeki edebi teknik ve akımlara dikkat çekilir.

İDE 308 SHAKESPEARE II

Bu derste temel vurgu, Shakespeare’in tragedyaları, Roma oyunları ve tarihi oyunları üzerine olacaktır. Ders anlatımının yanı sıra öğrencilerin oyunlar üzerine yazılmış olan makaleleri okumaları ve Shakespeare’in oyunlarını eleştirel kuramlar çerçevesinde incelemeleri beklenmektedir.

İDE 310 MODERN İNGİLİZ ROMANI II (1950 sonrası)

Bu ders Modern İngiliz Romanı I dersinin devamı niteliğindedir. Temel vurgu 1950’lerden yirmi birinci yüzyılın başına kadarki dönemi kapsayacaktır. Britanya’nın bu dönemdeki toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel arka planının bir panoraması verilecektir. Dönemin önde gelen edebi akımları ve yazarları bu derste analitik bir yaklaşım ile ele alınacaktır.

İDE 312 ROMANTİK ŞİİR

Öğrencilere on dokuzuncu yüzyıl İngiliz Romantik Şiiri tanıtılacaktır. Bu ders, şiirde Neo-klasik anlayışa bir tepki olarak doğan Romantik şiirin kuram ve uygulamasını ele almayı amaçlar. Geniş ve karşılaştırmalı bir bakış açısı sağlayabilmek için William Blake, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, John Keats, Lord Byron ve P. B. Shelley’in eserleri konu, biçim ve teknik çerçevesinde incelenecektir.

İDE 314 İKİNCİ YABANCI DİL (ALMANCA)

İDE 316 İKİNCİ YABANCI DİL (FRANSIZCA)

 

4. YIL GÜZ

İDE 401 EDEBİ ELEŞTİRİYE GİRİŞ

Bu dersin temel amacı, öğrencilere edebi eleştiri ve eleştiri tarihi ile ilgili alt yapı sağlamaktır.  Ders edebiyat eleştirisinin kronolojik açıdan ele alınışını amaçladığı için Platon, Aristoteles, Horace ve Longinus’ın edebiyat ve edebiyat kuramı üzerine fikirleri ile başlayacaktır. Daha sonra, 19.yüzyılın sonuna kadar devam eden edebi eleştiri teknik ve yaklaşımları ile devam edecektir.  Ders, öğrencilere edebiyat eleştirisindeki temel kavram ve fikirler üzerine, özellikle de edebiyatın zaman içindeki işlevi üzerine donanım kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin sonunda, öğrencilerin edebiyat ve edebiyat kuramına eleştirel bir yaklaşım sergilemeleri beklenmektedir.

İDE 403 MODERN AMERİKAN EDEBİYATI I

1950’li yıllardan günümüze kadar, Amerikan edebiyatı şiir, drama, roman ve öykülerden örnekleriyle ayrıntılı biçimde işlenecektir. Çağın felsefi ve kültürel panoraması sık sık gündeme gelecektir.

İDE 405 POSTKOLONYAL İNGİLİZ ROMANI

Bu derste öncelikle, 19.yüzyıl Britanya’sının ve İngiliz romanının Emperyalist ve Kolonyalist ideolojisi tartışılacaktır. Rudyard Kipling, E. M. Forster ve Doris Lessing’in eserleri bu bağlamda ele alınacaktır. Kolonyalist ideoloji ve onun edebiyattaki yansıması dönemin edebi eserleriyle birlikte değerlendirilecektir. Britanya kolonyalizminin ve edebiyattaki yansımalarının ele alınışından sonra, İngiliz Edebiyatının postkolonyal ve çokkültürlü dönemi tanıtılacaktır. Bu dersin amacı, 20.ve 21.yüzyıl postkolonyal yazınını postkolonyal edebiyat eleştirisi ile incelemektir. Etnisite, sınıf ve toplumsal cinsiyet konularına değinilerek, çeşitli postkolonyal İngiliz yazarlar ve romanları ele alınacaktır.

İDE 407 İNGİLİZ TİYATROSU I

Bu ders Restorasyon dönemi ile 18.ve 19.yüzyıl İngiliz dramasından oyunları ele almayı amaçlamaktadır. Bu dönemlerin genel bir panoraması verildikten sonra, ders İngiliz dramasından belirli oyunlar üzerine odaklanacaktır. Bu dönemlerdeki komedi, trajedi ve opera gibi türler tipik örnekleri ile ele alınacaktır. Oscar Wilde, Bernard Shaw ve Richard Sheridan gibi 18.ve geç dönem 19.yüzyıl yazarlarının oyunları da incelenecektir. Derste, öğrencilerin seçme oyunları konu, karakter, teknik ve işlev açısından sınıf içinde sunmaları beklenmektedir.

İDE 409 ÇAĞDAŞ İNGİLİZ ŞİİRİ I

Bu ders, 20. yüzyıl Anglo-Amerikan şiirinin özelliklerini dönemin önde gelen şair, şiir ve şiirsel yaklaşımları ile vermeyi amaçlamaktadır. Dersin temel amacı, 20. yüzyılın ilk yarısının temel edebi yaklaşımlarını şiir sanatı içinde toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel değişimler ışığında tartışmaktır. Modernizmin şiir sanatı üzerindeki etkisi T. S. Eliot ve William Butler Yeats gibi şairlerin eserlerinde ele alınacaktır. 

İDE 411 ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ

Bu ders genel olarak edebi metinlerin arkasında yatan sosyo-kültürel ve ideolojik boyutları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda 20.yüzyıl düşünürlerinden Mikhail Bakhtin, Michel Foucault, Edward Said, Jacques Derrida, Fredric Jameson ve Terry Eagleton’ın fikir ve kuramları ele alınacaktır. Dersin içeriğini güç, bilgi, iktidar, toplumsal cinsiyet, sınıf gibi kavramların Yapıbozumcu eleştiri ile yeniden ele alınması oluşturacaktır.  

İDE 413 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT

Bu derste, öncelikle kültür ve edebiyat ilişkisi genel hatlarıyla ele alınacaktır. Karşılaştırmalı edebiyat alanını belirleyen kavramlar incelenecektir. Karşılaştırmalı edebiyatın gelişimi, yöntemi, akımları, etkileri, bugünkü konumu dersin temel konularını oluşturmaktadır. Çeşitli edebiyat türleri, İngiliz, Amerikan, Avrupa ve Türk yazarların eserlerinden örneklerle karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

İDE 415 GOTİK EDEBİYAT

Bu derste gotik edebiyatın temel unsurları ele alınacaktır. Dersin temel konuları, gotik edebiyat tarihi, gotik romanın Avrupa’da ortaya çıkışı ve bunun sosyo-kültürel altyapısı, türün ilk örnekleri ile belirli dönemlerdeki gotik eserlerin incelenmesidir. Bu derste gerilim romanı, fantastik roman, bilimkurgu gibi türlerin gotik romanla ayrıştığı ve ona yaklaştığı noktalar ayrıca ele alınacaktır.

İDE 417 DİL EDİNİMİ I   

Bu ders dil edinimi alanını kapsamlı bir biçimde tanıtmayı amaçlamaktadır. Dersin temel konularını birinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım); anadil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi, sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çevriyazısı aracılığıyla çocuklarda ve yetişkinlerdeki ikinci dil ediniminin karşılaştırması oluşturmaktadır.

İDE 419 DİL BECERİLERİ ÖĞRETİMİ I

Dersin ana amacı öğrencilere dil becerileri üzerine pratik bilgiler vermektir. Kuramsal ve uygulamalı dil öğretim yöntemlerinin vurgulandığı bu derste, öğrenciler etkin yöntem ve teknikler konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Özellikle okuma ve yazma becerilerinin üzerinde durulan bu dersin temel konularını etkin ders planı hazırlama, hazırlanan faaliyetlerin etkinliğini değerlendirme, ders gözleme ve üzerine eleştiri yapma, sınıf yönetimi gibi konular oluşturmaktadır.

 

4. YIL BAHAR

İDE 402 ÇAĞDAŞ EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ

Bu ders 20.yüzyılın başından günümüze kadarki edebi kuramları incelemeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin Formalist, Marksist, Psikanalitik, Arketipsel, Yapısalcı, Postyapısalcı, Postmodernist, Okur-merkezli, Feminist, Yeni tarihselci ve Postkolonyal gibi çağdaş kuramlar ışığında, bunlara ilham kaynağı olan fikir ve kavramları öğrenmeleri beklenmektedir. Bu dersin sonunda, öğrenciler edebi eserlere kendi yaklaşım ve yorumlarını sunma yetisi kazanacaklardır.

İDE 404 MODERN AMERİKAN EDEBİYATI II

Bu derste Zenci Edebiyatı, Chicana/o edebiyatı ve Yahudi Edebiyatı gibi farklı millet veya kültürel gruplara ait eserler, Amerikalılık bağlamında ele alınır. Ayrıca, edebiyatın çağdaş ürünleri aracılığıyla Amerikan popüler kültürü çözümlenir.

İDE 406 POSTMODERN İNGİLİZ ROMANI

Bu ders öncelikle postmodernizmin toplumsal kuramdaki yerini Modernizm ile karşılaştırmalı bir analiz yaparak sunmayı amaçlamaktadır. Öncelikle Lyotard, Deleuze, Guattari ve Baudrillard gibi postmodernist kuramcılar öğrencilere tanıtılacaktır. Daha sonra, edebiyattaki postmodern teknikler ele alınacaktır. Bu bağlamda, İngiliz postmodern romanından seçme örnekler edebi teknik ve biçemler çerçevesinde incelenecektir. Öğrencilerin,  postmodernizmin bu eserlere nasıl uygulandığı hakkında fikir sahibi olmaları beklenmektedir.

İDE 408 İNGİLİZ TİYATROSU II

Bu ders öncelikle dramanın 20.yüzyılda yükselişe geçmesini sağlayan toplumsal ve politik yapıları irdeleyecektir. I. ve II.  Dünya Savaşları’nın etkisi, hızlı sanayileşme ve insanın kendine ve topluma yabancılaşması İngiliz dramasındaki yansımaları çerçevesinde ele alınacaktır. Chekhov, Strindberg ve Ibsen’in dramanın gelişimindeki etkisi ayrıca tartışılacaktır. Bu dersteki temel vurgu Uyumsuzluk Tiyatrosu’na ve Dışavurumcu oyunlara değinerek 20. yüzyıl İngiliz dramasından çeşitli oyunları çözümlemek üzerine olacaktır.

İDE 410 ÇAĞDAŞ İNGİLİZ ŞİİRİ II

Bu ders 20.yüzyılın ikinci yarısındaki İngiliz şiiri üzerine odaklanacaktır.  Dersin amacı, bu dönemin temel edebi yansımalarını şiir sanatı çerçevesinde tartışmaktır. Şiir sanatında Modernizm’e karşı gelişen yeni yaklaşımlar toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel değişimler ışığında ele alınacaktır. Dönemin seçme şair ve şiirleri konu, biçem, biçim ve teknik bağlamında tartışılacaktır. 

İDE 412 EDEBİYATTA IRK, SINIF VE TOPLUMSAL CİNSİYET          

Bu ders, edebi eleştirel yöntemler açısından edebi metinlerdeki ırk, sınıf ve cinsiyet hususlarının açıklanması üzerinde yoğunlaşacaktır. Seçilen metinler, Marksist, Feminist, Post-kolonyal ve Afrikan-Amerikan gibi edebi eleştiri yöntemlerine göre ele alınacaktır.

İDE 414 ÇOCUK EDEBİYATI

Sembolik, ideolojik ve biçemsel özelliklerine göre çocuk edebiyatından seçilen eserler açımlanacaktır. L. Carroll’ın Alice in Wonderland, R.Kipling’in The Jungle Book ve N.Hawthorne’un  A Wonder-Book for Girls and Boys gibi bazı eserleri üzerinde çalışılacaktır.

İDE 416 EDEBİYAT VE FİLM ÇALIŞMALARI

Bu ders edebi ve film kuramlarını birlikte sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, öğrenciler filme uyarlanmış seçme edebi eserleri inceleyecekler, film uyarlaması bağlamında söylem analizi yapacaklardır. Sinemanın imge, kimlik ve ideoloji oluşturma üzerindeki etkisi incelenecektir.  Derste, Shakespeare’in oyunlarının farklı dönemlerdeki uyarlamaları, eleştirel kuramlar kullanılarak açıklanacaktır.

İDE 418 DİL EDİNİMİ II  

Dil Edinimi I dersinin devamı niteliğindeki bu ders,  ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (kişilik etkisi, dil yeteneği, zeka, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları gibi) ve ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (doğal ve örgün eğitim ortamları) gibi konuları ele almaktadır.

İDE 420 DİL BECERİLERİ ÖĞRETİMİ II

Dersin amacı öğrencilere dil becerileri üzerine pratik bilgiler vermektir. Kuramsal ve uygulamalı dil öğretim yöntemlerinin vurgulandığı bu derste, öğrenciler etkin yöntem ve teknikler konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Özellikle dinleme ve konuşma becerilerinin üzerinde durulan bu dersin temel konularını ders anlatma, ikili ve grup çalışmaları, işitsel verilerin özellikleri, iletişimsel İngilizce, interaktif, katılımcı ve yansıtmalı yaklaşımlar, çeşitli konuşma faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile telâffuz öğretiminde dikkat edilmesi gereken temel etkenler oluşturmaktadır. 

 

 

Türkçe